مشاوره بدون نیاز به ذکر نام شما و بدون توجه به ملیت یا شرایط اقامتی شما انجام می گردد. تمامی مشاوره ها به صورت رایگان و به زبان های مختلف قابل انجام می باشند.

اخبار

Bema 2018Das BEMA ist 2018 durch die Zusammenlegung des ehemaligen Beratungsbüros für entsandte Beschäftigte (BEB), der Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten …mehr erfahrenUnsere neuen FlyerIn 13 Sprachen beraten wir zu arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. mehr erfahren

مشاوره حقوق کاری

آیا در برلین و حومه شاغل هستید؟
آیا در زمینه های زیر سوالی دارید؟

 • اعزام به محل کار متفاوت
 • مشاغل پیمانی
 • مشاغل فصلی
 • مینی جاب
 • مشاغل آزاد کاذب
 • کار غیر قانونی
 • قرارداد کاری
 • دستمزد
 • اخراج
 • مرخصی
 • حوادث کاری
 • حقوق دوران بارداری و مرخصی زایمان

تماس با ما

شماره تلفن: 030513019268
samareh@berlin.arbeitundleben.de

مشاوره بدون نیاز به ذکر نام شما و بدون توجه به ملیت یا شرایط اقامتی شما انجام می گردد.
تمامی مشاوره ها به صورت رایگان و به زبان های مختلف قابل انجام می باشند.

مشاوره‭ ‬برای‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬قربانی‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬های‭ ‬کاری،‭ ‬کار‭ ‬اجباری‭ ‬و‭ ‬اشکال‭ ‬مختلف‭ ‬برده‭ ‬داری‭ ‬مدرن‭ ‬شده‭ ‬اند‭:‬
Tel. +49 (0) 30 5130 192 77
empen(at)berlin.arbeitundleben.de

Beratung zu sozial- und aufenthaltsrechtlichen Themen

Arbeiten Sie in Berlin und Umgebung? 
Haben Sie Fragen zu:

 • Arbeitslosengeld I
 • Hartz IV – z.B. Sanktionen, Maßnahmen, Anrechnungen
 • Grundsicherung
 • Asylbewerberleistungsgesetz
 • Rente
 • Kranken- und Pflegeversicherung
 • Schwerbehinderung
 • Sowie damit verbundene Arbeitsrechtliche und Aufenthaltsrechtliche Themen

Kontakt

Tel.: (030) 5130 192 85

 

 

Spezialisierte Beratung zu ALG II (Hartz IV) 
Tel.: (030) 5130 192 82
eschke(at)berlin.arbeitundleben.de 

اخبار:

Bema 2018Das BEMA ist 2018 durch die Zusammenlegung des ehemaligen Beratungsbüros für entsandte Beschäftigte (BEB), der Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten …mehr erfahrenUnsere neuen FlyerIn 13 Sprachen beraten wir zu arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. mehr erfahren